Sorteer op

 

Algemene voorwaarden “Kopen bij Cococreaties”

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Aanbod derde partijen

Artikel 3 – Bestelling en levering

Artikel 4 – Vergoeding en betaling

Artikel 5 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Cococreaties zijnde een natuurlijk persoon

Artikel 6 – Informatie en gebruik gegevens

Artikel 7 – Diversen

Artikel 8 – Toepasselijk recht

 

Artikel 1- Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Cococreaties via de webwinkel van Mamènda (hierna: Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties”). Deze voorwaarden zijn tevens op de webwinkel van Mamènda te raadplegen.

Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Cococreaties, wordt aangeboden via de webwinkel van Mamènda, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties”.

Van het bepaalde in deze Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties” kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Deze Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties” zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties” en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mamènda worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Mamènda ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Cococreaties.

Mamènda heeft het recht deze Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties” van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Cococreaties, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties”. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties” te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Cococreaties wordt geplaatst.

Artikel 2 - Aanbod derde partijen

De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Cococreaties (de derde partij die het product/ de producten via de webwinkel ter verkoop aanbiedt) en dat Mamènda geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.

Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Cococreaties, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot Cococreaties. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Mamènda en Mamènda op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 3 - Bestelling en levering

Een Klant kan via het normale bestelproces bij Mamènda een bestelling plaatsen voor een product dat door een Cococreaties wordt aangeboden.

De Klant ontvangt van de Cococreaties een pakbon.

De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Cococreaties ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 4 - Vergoeding en betaling

De Klant is de koopprijs van het via de webwinkel van Mamènda bij de Cococreaties aangekochte product verschuldigd aan Mamènda en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Cococreaties. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Mamènda.

Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Mamènda is gewezen op de te late betaling en Mamènda de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Mamènda om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

Cococreaties heeft onherroepelijk het recht aan Mamènda verleend om in naam van Mamènda en met uitsluiting van de Cococreaties de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Cococreaties.

Mamènda zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 5 - Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Cococreaties zijnde een natuurlijk persoon

Indien een Klant een product aanschaft via de webwinkel van Mamènda bij Cococreaties zijnde een natuurlijk persoon (zgn. particuliere verkoper), dan heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren ('herroepingsrecht'). Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant Mamènda, voorafgaand aan de retourzending en binnen 14 (veertien) dagen, van de retourzending op de hoogte te stellen. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij Mamènda, aan de desbetreffende Cococreaties te retourneren.

Tijdens deze termijn van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Cococreaties retourneren.

Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Mamènda dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Indien Cococreaties, zijnde een natuurlijk persoon een bestelling niet aanvaardt binnen zes (6) werkdagen, zal Mamènda de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Mamènda ter zake reeds ontvangen betaling retourneren

Artikel 6 - Informatie en gebruik gegevens

Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Mamènda en/of de Cococreaties aan Klant verzonden informatie.

Mamènda is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Cococreaties worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Cococreaties is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. Mamènda is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Cococreaties aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Cococreaties gaat, (een) persoonsgegeven of een URL bevat of frauduleus is.

Artikel 7 - Diversen

Mamènda is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Mamènda artikelen van Cococreaties te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Mamènda.

Wanneer door Mamènda gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties” zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties” te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Mamènda de Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties” op enig moment soepel toepast.

Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties” of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mamènda vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Mamènda is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Cococreaties op de Mamènda website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 8 - Toepasselijk recht

Op de Voorwaarden “Kopen bij Cococreaties”, het (ver)kopen van artikelen door Cococreaties via de Mamènda website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Cococreaties is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Versie van 15 november 2021

Verzendkosten.

Geen verzendkosten binnen Nederland als uw totaalbestelling meer dan € 15,- bedraagt.
Geen verzendkosten naar België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk als uw totaalbestelling meer dan € 50,- bedraagt.

Mamènda post dagelijks op Instagram en Facebook aanbiedingen, weetjes en give away actie`s.
Voor direct contact, gebruik WhatsApp.

Het gastenboek van Mamènda bestaat niet meer. Hieronder de laatste reacties. Voor nieuwe reacties kijk op Webwinkelkeur.

 

 

27-01-2021 - 16:39:34           Jennie .
Goedemiddag ik heb de mooie sprei binnen en de leuke attentie ik ben superblij want ik vind het heel mooi hartelijk bedankt voor de dames n Ghana top werk hoor
groeten van Jennie   

01-01-2021 - 12:01:36           Annelies.
Nog niet bedankt voor alweer een snelle levering en natuurlijk de sheabutter.
De mand is echt prachtig!!! Alle goeds en gezondheid voor 2021
Lieve groet Annelies 

08-12-2020 - 13:15:17           Marleen Smit 
Ik ben zo blij met de sprei en de mondkapjes! Bedankt Yvonne    

26-07-2020 - 09:27:07           Annelies Kaanders    
Wat leuk.....mijn mondkapjes brengen mij terug naar de mooie tijden die ik in Ghana heb mogen doorbrengen. En laat dat nou ook in Tamale zijn!!!!  

15-04-2020 - 15:59:20           Anneke          
Ik heb net de SHEA BUTTER ontvangen, super blij mee, dank je wel. Dit is mijn derde pot nu al.       

23-06-2019 - 10:52:03           Bea Oudendijk          
Wat een mooie kleuren. Voel mij hierdoor nog steeds verbonden aan Ghana. Ik krijg vaak een compliment over mijn tafelkleed.

10-05-2019 - 23:36:19           Marjolijn       
Hoi Yvonne, ik heb de armbanden en ketting set ontvangen, ik ben er echt zo blij mee.
Ik wil graag dezelfde set ( maar nu in het zwart met zilver) nogmaals en laten bezorgen bij mijn schoonmoeder. Adres volgt nog. Groetjes en echt erg bedankt! Groetjes Marjolijn. NSN

14-03-2019 - 17:56:35           Karel   Door de vlaggetjes toch een beetje Ghana in huis. :)

23-02-2019 - 15:31:40           Carla   Heyyyy,
Super bedankt, ik heb dat spel met die balletjes voor mijn broertje gekocht, en het was nog op tijd, echt tof. Groetjes Carla!    

26-01-2019 - 11:22:52           Heleen Hoi Yvonne en Daan, ik heb gisteren mijn bestelling binnengekregen, ben er echt heel erg blij mee. De ketting is in t echt nog mooier dan op de foto. Ook erg leuke tas, bedankt!          

05-01-2019 - 12:20:45           Dit      
Heel erg mooi knap werk. Leuke kleuren. Geweldig Gr Dit 

25-12-2018 - 21:56:20           Marlene         
Hallo Mamènda, ik had een halsketting met armband en een paar oorbellen besteld.
Heb alles toch nog op tijd gekregen. En alles is nog mooier dan ik had verwacht, en mooi ingepakt. Dank je wel, ik bestel snel weer een keer

  Ringmaten tabel.

WIJ METEN DE RINGMAAT VOLGENS DE HK (Hong Kong) NORM 
Een handige manier om zelf de omtrek van je vinger te berekenen is door er een lint of touwtje omheen te doen, en hiervan het aantal millimeters op te meten met een meetlint. Zorg ervoor dat je het lint of touwtje niet te strak aantrekt, maar een beetje losjes houdt.

Kom je bij het opmeten van het aantal millimeters niet uit op een standaard maat zoals aangegeven staat in de ringmaten tabel, kies dan voor de dichtstbijzijnde (grotere) maat.

Omtrek vinger:Diameter vinger:Ringmaat(HK):
44 mm14,1 mm6
45 mm14,3 mm6,5
45,5 mm14,5 mm7
46 mm14,7 mm7,5
47 mm14,9 mm8
47,5 mm15,1 mm8,5
48 mm15,3 mm9
48,5 mm15,5 mm10
49 mm15,7 mm10,5
50 mm15,9 mm11
50,5 mm16,1 mm11,5
51 mm16,3 mm12
52 mm16,5 mm13
52,5 mm16,7 mm13,5
53 mm16,9 mm14
53,5 mm17,1 mm14,5
54 mm17,3 mm15
55 mm 17,5 mm16
55,5 mm17,7 mm16,5
56 mm17,9 mm17
57 mm18,1 mm17,5
58 mm18,5 mm18,5
59 mm18,8 mm19
59,5 mm19 mm20
60 mm19,2 mm20,5
61 mm19,4 mm21
61,5 mm19,6 mm21,5
62 mm19,8 mm22
62,5 mm20 mm22,5
63 mm20,2 mm23
64 mm20,4 mm24
64,5 mm20,6 mm24,5
65 mm20,8 mm25
66 mm21 mm25,5
66,5 mm21,2 mm26
67 mm21,4 mm27
68 mm21,6 mm28
69 mm22 mm29
70 mm22,3 mm29,5
© 2017 - 2022 Mamènda | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel